Why visit

นวัตกรรมสุดล้ำในอีก 10 ปี ข้างหน้า

Nova BUILD ยังเป็นพื้นที่ที่ให้เจ้าของผลงานนวัตกรรม หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ใช้นำเสนอต่อสาธารณะ ทำให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานวัสดุศาสตร์ งานเทคโนโลยีงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอาคาร งานบริหารและงานบริการเฉพาะในด้านต่างๆของอาคาร รวมกันในพื้นที่เดียว เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ซื้อขาย ที่มีนวัตกรรมเพื่อคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลักเดียวกันในพื้นที่แห่งนี้

Nova BUILD เป็นทั้งมหกรรมงานแสดงแนวคิดนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ของผู้คนหลากหลายวงการ ที่รายล้อมแวดวงอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานบริหารอาคาร ผู้เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้ รับฟังนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากผู้นำในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในอาคารดีขึ้น ปลอดภัยจากอุบัติภัยและโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น และตัวอาคารเองยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า ทำให้โลกเกิดความยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายหลักสำคัญของพลเมืองโลกที่ดีในวันนี้

Nova BUILD เป็นมหกรรมงานที่รวบรวมนวัตกรรมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการการรับรองจากมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคารจะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นของมาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุงสภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพแสง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และอุณหภาพ เป็นต้น

Nova BUILD เป็นจุดรวมผู้คนจากหลากหลายสายงานวิชาชีพให้มาพบกัน เสมือน Networking ขนาดใหญ่ที่รวมเอาผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาระดม แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นกัน อันจะก่อให้เกิดพลวัตรในการขับเคลื่อนของสังคมในด้านต่างๆต่อไป นอกจากความหลากหลายทางสายงานอาชีพแล้ว ความเชื่อมต่อของผู้คนยังกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆเป็นวงกว้าง ดังนั้นพื้นที่จัดงานประชุมวิชาการหรือพื้นที่ระดมความคิดเห็นจะเป็นพื้นที่เริ่มต้นเพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นต่อสังคมในอนาคตต่อไปได้

VISITORS PROFILE

VISITOR PROFESSIONAL

Property Developers, Building Owners, Landlords, Architectural firms, Engineering design firms, Civil Engineering Constructions, MEP Contractors, Sustainability Consultants, Interior Designers, Landscaping designers, Real Estate agencies, Professional Associations, Local Authorities, Facility/Property Management firms

VISITOR SEGMENT

Hotels & Resorts, Serviced Apartments, Banks/Asset Management, REITs, Industrial Estates, Hospitals, Department Store, Supermarkets, Hypermarkets, Shopping Malls, Mixed Developments, Megaplex, Commercial & Office Buildings, Condominium, Townships, Government & Public Facilities, Schools & Universities, and Industries.

ONLINE ADMISSION

ลงทะเบียนงานล่วงหน้า เพื่อรับรู้ข่าวสารก่อนวันงาน