Press Conference  Nova Build Expo 2023

Nova BUILD EXPO เปิดนวัตกรรม ระดมนักวิชาชีพ องค์กร สมาคม สร้างเป้าหมายสู่ความจริง
เสนอพัฒนาพื้นที่ 101 District และ EM District เป็น Sandbox Module

ดร. เกชา ธีระโกเมน The President of Nova BUILD

เผยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อรวมนวัตกรรมการออกแบบ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ความคิดดีๆ ของศาสตร์ทั้งสี่ ที่จำเป็นของโครงการอสังหาริมทรัพย์มาไว้ในที่เดียว อันได้แก่ ศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การบริหารและเทคโนโลยีอาคาร พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์และการวางผังเมือง

ดร. การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร Future Tales Lab by MQDC

เผยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจากวิกฤต ในวันนี้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นวิกฤติ เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อๆไป เราต้องใช้นวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลานและ เจเนอเรชั่นในอนาคตได้

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC เสวนาพิเศษร่วมกันในงานนี้

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต เน้นย้ำคือ แนวทางการสร้างความอยู่ดีมีสุข ซึ่ง RISC ได้ทุ่มเททำงานวิจัยผ่าน 5 Research Hubs รวมถึงการนำ Resilience Framework มาปรับใช้กับเมือง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมยกตัวอย่างการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโครงการ The Forestias by MQDC ที่นำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้มากมาย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดย

รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก, นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข, อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (พยาน)

ดร.เกชา ธีระโกเมน, ผู้อำนวยการ สถาบันอีอีซี อคาเดมี

นางสาวจินต์ ธีระโกเมน, หัวหน้าแผนกพัฒนสถาบัน สถาบันอีอีซี อคาเดมี (พยาน)

MOA  โดย EEC Academy ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พร้อมกันนี้ งาน Nova BUILD EXPO ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ Mutual Of Agreement ในการผนึกกำลังส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ระหว่างงาน Nova Build Expo 2023 และงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมวิศวกรรม ที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน ที่เป็นเป้าหมายของชาติและทุกประเทศ

งาน Nova BUILD EXPO 2023 เป็นงานแสดงนวัตกรรมอาคารและความคิดสร้างสรรค์ และเสริมความสุข รวมทั้งความปลอดภัยของชีวิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน ดำเนินการโดย EEC Academy งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 (National Engineering 2023) เป็นงานแสดงสินค้า บริการ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สังคม ดำเนินการโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทั้งสองงานมีเป้าหมายในแต่ละด้านส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อความยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นกับสังคมและประเทศชาติ ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

EEC Academy เปิดตัวแพลตฟอร์ม Nova BUILD EXPO 2023 งานแสดงนวัตกรรมอาคาร การออกแบบ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ชูไอเดียนวัตกรรมอาคารยุคใหม่ ตอบโจทย์ 3 มิติสำคัญ (ESI) ได้แก่ อาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Eco system) อาคารที่ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกและชุมชน (Sustainability) และอาคารที่ห่วงใยคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารให้ดียิ่งขึ้น (Innovation for Well-being) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายนนี้ ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. Nova BUILD EXPO

Nova BUILD EXPO 2023 มหกรรมที่รวบรวมนวัตกรรมในทุกด้านที่สนับสนุนอาคารที่เป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกับอาคารที่ต้องการการรับรองจากมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ อาทิ LEED, WELL, TREES Standards ซึ่งนวัตกรรมอาคารจะมีส่วนช่วยเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นของมาตรฐาน อาทิ การอนุรักษ์น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกวัสดุประกอบอาคารเขียว การปรับปรุงสภาวะภายในอาคาร อันได้แก่ คุณภาพแสง คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ คุณภาพเสียง และอุณหภาพ เป็นต้น ซึ่งการจัดงาน Nova BUILD EXPO 2023 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

Nova BUILD EXPO เวที Networking ขนาดใหญ่ที่รวมผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีให้เจ้าของผลงานนวัตกรรม หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้ใช้นำเสนอต่อสาธารณะ เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานวัสดุศาสตร์ งานเทคโนโลยีงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอาคาร งานบริหารและงานบริการเฉพาะในด้านต่างๆของอาคาร รวมกันในพื้นที่เดียว
กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน อาทิ โครงการประชุมโต๊ะกลมของวิชาชีพในแง่มุมต่างๆ (Round Table Forum) การอบรมและเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่างๆ (Innovation Conference) โครงการสร้างแรงบันดาลใจ (ESI Talk) โครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา (Pitching Innovation) โครงการแสดงงานนวัตกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ (Innovation Pavilion) โครงการมอบรางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมดีเด่น (Nova Awards) โครงการร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและอาคาร (Association Sharing & Activities) โครงการข้อตกลงพันธะสัญญาของพหุองค์กร (Building Summit) และ โครงการรวบรวมความคิดอ่านของผู้ร่วมงาน (Public Survey) เป็นต้น

ภาครัฐ ภาคการศึกษา สภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพ รวมถึงผู้สนับสนุนงาน Nova BUILD EXPO อย่างล้นหลาม ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยกอบกู้วิกฤตการณ์โลกร้อน และมุ่งสู่เป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ นับเป็นงานคุณภาพที่รวมตัวของคนคุณภาพเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของเราทุกคนและลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่เลี่ยงไม่ได้ต่อความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตเราจะพบความแปรปรวน มากมายที่ต้องการนวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหา” ดร. สิงห์ อินทรชูโต กล่าวทิ้งท้าย