เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

1. ผลงานต้องไม่เคยมีการส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเองทั้งหมด ห้ามละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

3. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งเข้าประกวด เจ้าของโครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่ส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ในทุกรูปแบบ โดยไม่มีค่าตอบแทน รวมถึงสื่อในการจัดแสดงผลงานทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของเจ้าของโครงการประกวด

4. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกนำเสนอในหน้าเว็บไซท์ Nova-BUILD.com

5. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนตามหัวข้อรางวัลด้านล่าง

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎการประกวด ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อมูลการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการ

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

8. กรณีที่มีการผิดเงื่อนไขการประกวด ผลงานนั้นๆจะไม่ได้รับการพิจารณา และหากเป็นที่ทราบภายหลังว่ามีการผิดเงื่อนไขการประกวด รางวัลและเกียรติคูณทั้งหมดจะถูกเรียกคืน

รางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินสนับสนุนดังนี้

● รางวัลชนะเลิศ NOVA Stage of Designers Award 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท

● รางวัลรองชนะเลิศ NOVA Stage of Designers Award 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท

● รางวัลแนวคิด Ecosystem 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

● รางวัลแนวคิด Sustainability 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

● รางวัลแนวคิด Innovation 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท

● รางวัล Popular Vote (Online) 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000